ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายค่าบำรุงหอพัก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารรายงานตัวนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563
ใบกำกับการรายงานตัว
สบช.1
สบช.2
สบช.3
สบช.4
ระเบียนประวัตินักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา  2563
ค่าบํารุงสถานศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563
ค่าบํารุงสถานศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2563

เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ สำหรับอาจารย์
แบบบันทึกข้อร้องเรียนขอทวนสอบผลการศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ใบลานักศึกษาแบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไปบันทึกข้อความส่งคะแนนและเกรดรายวิชาช้ากว่าเวลาที่กำหนด
ใบคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษาแบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบรายงานแก้ไขระดับคะแนน
ใบคำร้องขอแก้ไข  ชื่อตัว-ชื่อสกุลแบบฟอร์มส่งเกรดวิชาปฏิบัติ (ม.ค.2563)
ใบคำร้องขอพักการศึกษาแบบฟอร์มส่งเกรดวิชาทฤษฎี+ทดลอง (ม.ค.2563)
ใบคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษาแบบฟอร์มส่งเกรดวิชาทฤษฎี (ม.ค.2563)
ใบลาออกนักศึกษา

แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน (กรณีมากกว่า 1 ครั้ง)