แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 3
วิชาการพยาบาลมารดาทารกในภาวะวิกฤต 3

หัวข้อ: บทที่ 3.2 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีมีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ. ณิชภัค ชุณหปราณ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2

หัวข้อ: บทที่ 5 การประเมินภาวะสุขภาพหญิงหลังคลอดขั้นสูง

วิทยากร: อ.สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2

หัวข้อ: บทที่ 5 การประเมินภาวะสุขภาพหญิงหลังคลอดขั้นสูง

วิทยากร: อ. พัชราภรณ์ เจียรนัยธนะกิจ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพทางการผดุงครรภ์ 2

หัวข้อ: บทที่ 6 การจัดระบบสุขภาพเพื่อการดูเเลสุขภาพในการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต

วิทยากร: ดร. ศิราณี ศรีหาภาค

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต 3

หัวข้อ: บทที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนและภาวะวิกฤตทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชาการพยาบาลมารดาทารกในภาวะวิกฤต 3

หัวข้อ: บทที่ 3.2 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตทางอายุรกรรม (ต่อ)

วิทยากร: อ. ศุภจิรา สืบสีสุข

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต 3

หัวข้อ: บทที่ 4 การพยาบาลผู้คลอดและทารกในครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนและภาวะวิกฤตทางสูติกรรม

วิทยากร: อ.ฉายวสันต์ คุณอุดม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2

หัวข้อ: บทที่ 7 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพทางการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต

วิทยากร: นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประเมิน